អាមេរិកខាងជើង

More: ប៉ាណាម៉ា , កូស្តារីកា , បាបាដូស , បេលី , ចាម៉ៃកា , ហ្គ្រើណាដា , ប្រទេសហុងឌូរ៉ាស , ទ្រីនីដាដនិងតូបាហ្គោ