ឈីលី

More: សាន់ត្យាហ្គោ , Viña del Mar , សានផេឌូដឺអាតាកាម៉ា , Puerto Natales , Putra , Valparaiso , Iquique , Antofagasta , Punta Arenas , កាម៉ាម៉ា , Pukon , អារីកា , Concepción , Puerto Varas , Copiapo , កោះអ៊ីស្ទើរ