អូស្ត្រាលី

More: ស៊ីដនី , ទីក្រុងមែលប៊ន , កង់បេរ៉ា , ប្រីសបេន , Geelong , ក្រុង Perth , Adelaide , ហូបាត , Alice Springs , ឆ្នេរមាស , ឃ្វីនលែន , កោះកង់ហ្គោរ