អាហ្សង់ទីន

More: Buenos Aires , Córdoba , ម៉ាដូដា , Ushuaia , Puerto Madryn , Salta , សាន់ជូអាន , Luhan , ឡាប្លាតា , Neuquén , Resistencia , Miramar , Comodoro Rivadavia , ឡារីយ៉ាចា , អែលកាឡាហ្វាត , សានវ៉ាលវ៉ាឌឺដដឺ Jujuy