សាធារណរដ្ឋឆេក

More: ប្រាក , Brno , Turnov , Benesov , Karlovy Vary , Český Krumlov , Pilsen , Ceske Budejovice , Kutna Hora , អ័ររ៉ាវ៉ា , Cheb , Hradec Králové , ប៊ើរុន , Marianske Lazne , Olomouc , Frantiskovy Lazne